Валентина Ӡиӡариа, Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аветеран: "Сара ааҧхьара ҟасҵоит, Аршба-Барцыц ркомандазы шәыбжьы шәҭирц азы".

22.08.2019