Викториа Ҳашыг, Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аветеран: "Ҳара аҭакҧхықәра ду ҳадуп, аҧхьаҟа ҳхәыҷқәа ахьынхо атәылазы ".

22.08.2019